بەيسەنبى, 30 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:55

دوساي كەنجەتاي. قوڭسى – قۇدايدان

اباي-اقپارات 6755 0

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:35

«بايتەرەك» - الەمدەگى ەڭ قىمبات ليفت

اباي-اقپارات 9166 0

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:23

ەرلان تولەۋتاي. «توي -توندىنىكى»

اباي-اقپارات 8367 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 13:42

«ماركەستىڭ ارۋاعى ىرزا شىعار»

اباي-اقپارات 7116 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 15:07

"اۋىزاشار" دەپ اتاماعانىنا شۇكىر...

اباي-اقپارات 7415 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:59

اكەم «بۇل وقىماسا دا ادام بولادى» دەيتىن...

اباي-اقپارات 8276 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:46

اۋىز بەكىتۋ – كەۋدەڭدى نۇرعا تولتىرادى

اباي-اقپارات 10152 0

1 شىلدە, 2014 ساعات 11:18

ۇكىمەت باسشىسىنا 100 پاسپورت

اباي-اقپارات 8281 0