دۇيسەنبى, 20 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 تامىز, 2014 ساعات 12:01

سۋرەت سىرى

اباي-اقپارات 5685 0

22 تامىز, 2014 ساعات 11:58

ورىستىڭ -ەۆ، -وۆنان قاشا قۇتىلامىز؟

اباي-اقپارات 9359 0

22 تامىز, 2014 ساعات 11:44

تەرمينجاسام: ۇسىنىس. پىكىر.

اباي-اقپارات 13106 0

19 تامىز, 2014 ساعات 13:13

وقۋشى كيىمىن نەگە وزىمىزدە تىكپەسكە…

اباي-اقپارات 8960 0

19 تامىز, 2014 ساعات 13:03

«كەز كەلگەن تيرانعا ەڭ باستى جاۋ – جازۋشى»

اباي-اقپارات 7706 0

19 تامىز, 2014 ساعات 12:52

«مۇڭدى» ستۋديا

اباي-اقپارات 7642 1

11 تامىز, 2014 ساعات 16:01

اداسقان پودپولكوۆنيك

اباي-اقپارات 8430 0

11 تامىز, 2014 ساعات 15:55

«ءبىر ادامنىڭ ءبىر ءومىرى ماعان از عوي دەۋشى ەدىم…»

اباي-اقپارات 18085 2