سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:20

اتادان جەتكەن اسىل ءسوز. شالكيىز جىراۋ

اباي-اقپارات 7283 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:11

بەكبولات تىلەۋحاننىڭ بەينەۇندەۋىنە ۇندەس وي

اباي-اقپارات 4423 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:08

امانگەلدى ايتالى. ۇلت دەگەن ۇلى ىنتىماقتاستىق

اباي-اقپارات 3677 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:04

دوس كوشىم. فاشيزم قايتادان باس كوتەردى

اباي-اقپارات 4272 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:15

داۋرەن قۋات. يت تە ەمەس، بۇرالقى ەكەن

اباي-اقپارات 4556 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:27

بۇنىڭ اتىن جالعان نامىس دەيدى

اباي-اقپارات 3846 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:19

اقيقاتتان الىستاعان ارانداتۋشىلار!

اباي-اقپارات 6137 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:27

جىر مۇحيتىنىڭ جۇردەك كەمەسى

اباي-اقپارات 3382 0