سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:20

اتادان جەتكەن اسىل ءسوز. شالكيىز جىراۋ

اباي-اقپارات 7125 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:11

بەكبولات تىلەۋحاننىڭ بەينەۇندەۋىنە ۇندەس وي

اباي-اقپارات 4347 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:08

امانگەلدى ايتالى. ۇلت دەگەن ۇلى ىنتىماقتاستىق

اباي-اقپارات 3590 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:04

دوس كوشىم. فاشيزم قايتادان باس كوتەردى

اباي-اقپارات 4148 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:15

داۋرەن قۋات. يت تە ەمەس، بۇرالقى ەكەن

اباي-اقپارات 4425 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:27

بۇنىڭ اتىن جالعان نامىس دەيدى

اباي-اقپارات 3772 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:19

اقيقاتتان الىستاعان ارانداتۋشىلار!

اباي-اقپارات 6075 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:27

جىر مۇحيتىنىڭ جۇردەك كەمەسى

اباي-اقپارات 3336 0