بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 شىلدە, 2014 ساعات 15:07

"اۋىزاشار" دەپ اتاماعانىنا شۇكىر...

اباي-اقپارات 5368 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:59

اكەم «بۇل وقىماسا دا ادام بولادى» دەيتىن...

اباي-اقپارات 6032 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:46

اۋىز بەكىتۋ – كەۋدەڭدى نۇرعا تولتىرادى

اباي-اقپارات 6570 0

1 شىلدە, 2014 ساعات 11:18

ۇكىمەت باسشىسىنا 100 پاسپورت

اباي-اقپارات 5933 0

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 18:15

ورتاق تۇركى تاريحى جازىلادى

اباي-اقپارات 7246 0

27 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:51

"كورەسىڭ ءالى كوكەم كەلەدى"

اباي-اقپارات 4739 0

27 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:33

سول العاشقى ماتەريالىم ىستىق

اباي-اقپارات 3759 0

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:21

قاتىنىممەن ايتىسىم

اباي-اقپارات 4168 0