سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:23

ەرلان تولەۋتاي. «توي -توندىنىكى»

اباي-اقپارات 5907 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 13:42

«ماركەستىڭ ارۋاعى ىرزا شىعار»

اباي-اقپارات 5207 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 15:07

"اۋىزاشار" دەپ اتاماعانىنا شۇكىر...

اباي-اقپارات 5292 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:59

اكەم «بۇل وقىماسا دا ادام بولادى» دەيتىن...

اباي-اقپارات 5953 0

2 شىلدە, 2014 ساعات 14:46

اۋىز بەكىتۋ – كەۋدەڭدى نۇرعا تولتىرادى

اباي-اقپارات 6395 0

1 شىلدە, 2014 ساعات 11:18

ۇكىمەت باسشىسىنا 100 پاسپورت

اباي-اقپارات 5861 0

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 18:15

ورتاق تۇركى تاريحى جازىلادى

اباي-اقپارات 7117 0

27 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:51

"كورەسىڭ ءالى كوكەم كەلەدى"

اباي-اقپارات 4664 0