جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:52

ىدىرىسوۆ: جۋرناليستەر شىعارماشىل عوي...

اباي-اقپارات 5329 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:10

ايەلدەر فۋتبولدى قالاي كورۋى كەرەك؟

اباي-اقپارات 3822 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

كەربيەنىڭ كوز جاسى

اباي-اقپارات 4541 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:00

جان اقاۋى جايلى جازبا

اباي-اقپارات 4580 0

19 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:26

COCA-COLA ءىشۋ كۇنا مە؟

اباي-اقپارات 7113 0

19 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:57

الەمدەگى ەڭ قاۋىپتى قىزمەت - امەريكا پرەزيدەنتى بولۋ

اباي-اقپارات 4343 0

19 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:53

ەر جانىبەك

اباي-اقپارات 6520 0

17 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:56

اقىندار مەنىڭ قۇلىم ەمەس

اباي-اقپارات 5250 0