جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 تامىز, 2015 ساعات 16:03

احمەتجان ەسىموۆتىڭ ورىندالماعان 15 ۋادەسى

اباي-اقپارات 2641 0

10 تامىز, 2015 ساعات 09:36

«ەل تىلەگى- ەلۋ ميلليون» قايدان شىقتى؟

اباي-اقپارات 2816 0

6 تامىز, 2015 ساعات 15:33

سايا ەلەمەسوۆا. تۋىلعان ەمەس، تۋعان

اباي-اقپارات 32302 19

6 تامىز, 2015 ساعات 09:38

ايدوس سارىم. قازاق ۇلتشىلدارىنىڭ مۇراتى ءبىر

اباي-اقپارات 3668 0

5 تامىز, 2015 ساعات 10:55

سەنىمىمىز بەن يمانىمىز - "زىنداندىق" سەنىم

اباي-اقپارات 7969 0

4 تامىز, 2015 ساعات 09:46

ايدوس سارىم. Əسىرەدىنشىلدىكتىڭ كەسىرى

اباي-اقپارات 5931 0

3 تامىز, 2015 ساعات 14:37

ءماسىموۆ قاشان قازاقشا سويلەيدى؟

اباي-اقپارات 5135 0

2 تامىز, 2015 ساعات 11:34

ءبىر قازاقتى ەكىگە جىكتەمەيىك

اباي-اقپارات 2954 0