سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 شىلدە, 2015 ساعات 07:35

بالقاش كولى تارتىلۋى مۇمكىن بە؟

اباي-اقپارات 5338 0

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 2847 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 17:16

قازاقپىز با، قازاقستاندىقپىز با؟

اباي-اقپارات 4225 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 15:57

كوشى-قون «كەلەتىنى كەلدى، بولدى» دەيتىن شارۋا ەمەس

اباي-اقپارات 3622 0

29 ماۋسىم, 2015 ساعات 00:37

قازاق بۋرجۋازياسى تابىلار ما ەكەن؟!...

اباي-اقپارات 3216 0

27 ماۋسىم, 2015 ساعات 05:59

جۋرناليست-دەپۋتاتتار

اباي-اقپارات 4948 0

27 ماۋسىم, 2015 ساعات 04:24

اشىق-شاشىق كيىنۋدىڭ زيانى

اباي-اقپارات 5958 0

27 ماۋسىم, 2015 ساعات 03:02

ۇلت تاريحىنداعى بوپاي حانىم تۇلعاسى

جامانقارا «قازاقتى ەل قىلار سيقىڭ جوق» دەگەندە، ول ونى سول جەردە جايراتىپ سالادى.

اباي-اقپارات 5327 0