جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 مامىر, 2016 ساعات 11:04

شەتىنەن - ماتروسوۆ!

اباي-اقپارات 2117 0

20 مامىر, 2016 ساعات 19:14

ءبىز نەگە ۋاتساپقا سەنەمىز؟

ءسولىن سىققاندا مىناداي، اقمولا وبلىسىندا اكىم كۋلاگين شەنسي پروۆينتسياسىنىڭ باسشىلارىنا جەردى جالعا بەرۋگە كونىپتى.

اباي-اقپارات 2631 0

19 مامىر, 2016 ساعات 11:55

كەلىننىڭ سالەم سالۋى "شىرىك" ەمەس

اباي-اقپارات 3470 1

16 مامىر, 2016 ساعات 16:48

ۇقك نازارىنا! قازاقستان مەملەكەت پە، الدە...

بۇل ءوز كەزەگىندە قر كونستيتۋتسياسى مەن قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك كودەكستەرىندەگى ەرەجەلەردى ورەسكەل بۇزۋ بولىپ تابىلاتىنىن ەسكەرسەك، قر باس پروكۋراتۋراسى مەن ۇقك قايدا قاراپ وتىر دەگەن زاڭدى سۇراق تۋادى.

اباي-اقپارات 2935 0

16 مامىر, 2016 ساعات 16:13

تۇتاس قازاق اعىلشىن تىلىندە نە ىستەيدى؟

اباي-اقپارات 3215 0

16 مامىر, 2016 ساعات 16:05

جەرىمدى جالعا بەرىپ جان باققانىم دۇرىس پا؟

اباي-اقپارات 2381 0

12 مامىر, 2016 ساعات 22:29

كوميسسيام-اي، قينالاسىڭ-اۋ!

اباي-اقپارات 3161 0