جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:00

حالىقتىڭ ءۇنى قاي تىلدە شىعادى؟

اسحات قاسەنعالي 1052 3

16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:46

قىتايمەن شەكارالاس اۋداندار بوس قالىپ بارادى

ءتۇسىپحان تۇسىپبەكوۆ 6636 6

16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:01

جۇيەنى ىشتەن وزگەرتۋ

عالىمجان ورازىمبەت 1316 1

16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:12

سويلەم قۇراستىرۋدىڭ زاڭى بار ەمەس پە؟..

مۇحامبەديا احمەتوۆ 1247 4

16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:04

«وۆ» پەن «وۆا» - بوداندىق بەلگى!

يسلام جەمەنەي 2506 9

15 قىركۇيەك, 2020 ساعات 14:36

ۇبت قورىتىندىلارى تۋرالى...

اسحات ايماعامبەتوۆ 529 3

15 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:14

مەن قوسانوۆ تا، ءابلازوۆ تا ەمەسپىن!

ازاماتحان ءامىرتاي 4584 24