جەكسەنبى, 26 مامىر 2024

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 شىلدە, 2014 ساعات 18:02

«قىلداي قىزىل سىزىق»

اباي-اقپارات 8841 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 17:56

«جابىرقاپ ءجۇرمىن»(بەينەبايان)

اباي-اقپارات 8226 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 9503 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 10091 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 10642 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 6611 0

30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

اباي-اقپارات 14655 0