سارسەنبى, 28 قىركۇيەك 2022

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 اقپان, 2015 ساعات 15:54

"سارى دالا". ورىندايتىن وتانبەك ەڭسەحانۇلى.

ادمينيستراتور 8894 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 15:40

پروەكت يگوريا حەنا. و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست 1

ادمينيستراتور 5678 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 13:32

"اداي" كۇيى مەن "اتامەكەن" ءانى افريكالىقتىڭ ورىنداۋىندا

ادمينيستراتور 8506 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 14:16

ەرلان رىسقالي، مولدابايدىڭ ءانى

اباي-اقپارات 8719 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 14:12

ۇكiلi ىبىراي - '' جيىرما بەس ''- قايرات بايبوسىنوۆ

اباي-اقپارات 6884 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 13:38

اشىربەك سىعاي. سىن ساردارى. فيلم ترەيلەرى

اباي-اقپارات 5895 0

9 قاڭتار, 2015 ساعات 14:00

اۆتوورىندىق: اقيقات پەن اڭىز

مامان تۇسىندىرمەسى

اباي-اقپارات 6251 0

7 قاڭتار, 2015 ساعات 00:14

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءانۇرانى

اباي-اقپارات 6359 0