دۇيسەنبى, 25 قاڭتار 2021

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 تامىز, 2014 ساعات 22:26

قازاق ەلى - تۇران ەتنو فولكلورلىق ءانسامبلى

اباي-اقپارات 7553 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 18:02

«قىلداي قىزىل سىزىق»

اباي-اقپارات 6725 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 17:56

«جابىرقاپ ءجۇرمىن»(بەينەبايان)

اباي-اقپارات 5934 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 7369 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 7541 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 8131 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 4695 0