جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 مامىر, 2014 ساعات 15:57

مەرەيتوي: جاركەن بودەشۇلى - 70

اباي-اقپارات 7047 0

19 مامىر, 2014 ساعات 12:38

قىرىم تاتارلارىنىڭ ءانى: قىرىمىم مەنىڭ!

اباي-اقپارات 3864 0

15 مامىر, 2014 ساعات 14:14

ۇمىتىلماس قاسىرەت: اشارشىلىق پەن رەپرەسسيا

اباي-اقپارات 7045 0

14 مامىر, 2014 ساعات 10:10

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى. قايدا ەدىڭ؟

اباي-اقپارات 4528 0

12 مامىر, 2014 ساعات 19:36

الماتى وبلىسى: № 1 جوندەۋ قۇرىلىس باسقارماسىنا 40 جىل

اباي-اقپارات 3885 0

12 مامىر, 2014 ساعات 19:20

ەر جانىبەك بەرداۋلەتۇلى (دەرەكتى فيلم)

اباي-اقپارات 4323 0

24 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:12

"اڭىز ادام": جاسارال قۋانىشالين جانە سەرگەي پاشەۆيچ

اباي-اقپارات 6514 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:10

اۋعان سوعىسى ارداگەرلەرى جانە "اڭىز ادام"

اباي-اقپارات 6461 0