جۇما, 20 مامىر 2022

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2017 ساعات 11:14

رۋحاني جاڭعىرۋ يدەياسى جانە ۇلتتىق رۋح

ۇمبەتحان قۋاندىقۇلى 35013 0

5 شىلدە, 2017 ساعات 12:36

مينيستر بولساڭ، مىرزاحمەتوۆتەي بول!

اۋىت مۇقيبەك 10021 12

5 شىلدە, 2017 ساعات 09:09

ءبىز باقا-شايان داۋىرىنە تابان تىرەپ تۇرعان جوقپىز با؟

ءشارىپحان قايسار 5994 10

30 ماۋسىم, 2017 ساعات 15:11

باق ۇرى-قارىدان رۇقسات سۇرايتىن حالگە ۇشىراماق پا؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8118 8

30 ماۋسىم, 2017 ساعات 12:03

ساعىنتاەۆ پەن سابيليانوۆتىڭ ۋادەلەرىندە تۇرۋىن سۇرايمىز!

ماقسات ءىلياسۇلى 5576 6

30 ماۋسىم, 2017 ساعات 09:54

بۇقالارعا كۇيلەگەن قۇناجىنشا بوكسەسىن بەرۋ ساياساتى

مىرزان كەنجەباي 10047 41

27 ماۋسىم, 2017 ساعات 11:14

ەۋرازيالىق مەديا فورۋمنىڭ ورنىنا جىلدا قۇرىلتاي وتكىزۋ كەرەك

قانات بىرلىكۇلى 5609 19