سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قازان, 2017 ساعات 08:31

ءسوزجارىس: ايدوس سارىم مەن ەرمەك نارىمباي

Abai.kz 5271 31

13 قازان, 2017 ساعات 12:48

اسانوۆ مىرزا، ۇلىمنىڭ تاعدىرىنا اراشا ءتۇسىڭىز!

نۇرالى قاليەۆ 3311 0

10 قازان, 2017 ساعات 08:33

ساعىنتاەۆ اتامباەۆقا جاۋاپ بەردى

Abai.kz 4289 58

9 قازان, 2017 ساعات 18:01

ءسۇيىنشى، ىقتيارحات داۋى شەشىمىن تاپتى!

قانات بىرلىكۇلى 14034 26

4 قازان, 2017 ساعات 13:46

شەكارا بەكەتتەرىنە قازاق باتىرلارىنىڭ اتىن بەرۋ كەرەك

باقىتبەك سماعۇل 4655 16