جۇما, 21 ماۋسىم 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 ناۋرىز, 2024 ساعات 15:57

اۋدارما جاڭا بيىككە كوتەرىلە الا ما؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1657 9

6 ناۋرىز, 2024 ساعات 13:15

اللا دەگەن ءسوز جەڭىل...

دوسىم وماروۆ 1674 3

5 ناۋرىز, 2024 ساعات 14:10

اقمارال حانىم، ارتىقتاۋ كەتكەن جوقسىز با؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 2061 19

28 اقپان, 2024 ساعات 15:57

قازاقستاندا رەسەيدىڭ قانشا اسكەرى بار؟

Abai.kz 2199 14

28 اقپان, 2024 ساعات 12:40

ارمەنيا: ۇقشۇ ءوزىن-ءوزى ولتىرگەن ۇيىم!

Abai.kz 2233 9

27 اقپان, 2024 ساعات 15:57

رەسەي ەندى پريدنەستروۆەنى قورعاۋعا كوشتى...

Abai.kz 2030 15