سەيسەنبى, 28 ماۋسىم 2022

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قىركۇيەك, 2017 ساعات 08:24

ابايدىڭ ۇرپاعى ازىرگە دانيارمەن توقتاپ تۇر

تاڭشولپان تولەگەن 8859 2

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 15:57

بوجكونىڭ باستاماسى زاڭعا قايشى

نۇرگەلدى ادىعانيۇلى 7655 15

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 11:22

قازاقستاندا 40 مىڭعا جۋىق نۇرسۇلتان بار

نۇرزات توعجان 5380 7

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 10:46

GGG قازاقتىڭ نامىسىن ەمەس، ءوزىنىڭ ابىرويىن عانا قورعاپ ءجۇر

تۇرار شاپقارا 15978 89

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 10:30

شىڭعىس قاعان ەسىمىنىڭ ءمانى مەن ماعىناسى

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 11575 686

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 09:48

قوش بول، تەاتر تارلانبوزى!

اسىل سۇلتانعازى 5130 4

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 09:34

ۇلتتىق ءالىپبي قۇراستىرۋعا نە كەدەرگى؟

بەيبىت جالەلۇلى 5069 16