سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:29

اقش-تىڭ اۋعانستانعا تاستاعان بومباسىنان 36 سودىر ءولدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2156 10

15 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:22

لاتىن ءالىپبي – قازاق ءتىلىن ەركىندىككە شىعارادى

ابدىۋاقاپ قارا 6167 12

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:26

سارى داپتەردىڭ سىرى

اباي اقپارات 5182 2

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:57

قىرعىز دەپۋتاتى لاتىنعا كوشۋدى ۇسىندى

نۇرزات توعجان 2472 1

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:42

تاپتاۋرىن قاعيدا دەپ ەلباسى نەنى مەڭزەدى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 5733 10

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:35

وزبەكستان لاڭكەستەرى قازاقستانعا قاۋىپتى مە؟

ەسداۋلەت قىزىربەكۇلى 2615 4

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:29

جول ازابىن جۇرگەن بىلەر

سىرىم داتوۆ 4356 1

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:25

بەس ميلليون ادام بانككە قارىز

اباي اقپارات 3045 3