جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:35

وزبەكستان لاڭكەستەرى قازاقستانعا قاۋىپتى مە؟

ەسداۋلەت قىزىربەكۇلى 2538 4

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:29

جول ازابىن جۇرگەن بىلەر

سىرىم داتوۆ 4221 1

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:25

بەس ميلليون ادام بانككە قارىز

اباي اقپارات 2959 3

13 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:00

بۇل مارجانىڭ دەپۋتاتىق مانداتىن قايتارىپ الۋ كەرەك!

داۋرەن قۋات 8962 14

13 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:43

ءدىني ساۋاتتىڭ تومەندىگى ءدىني ەكسترەميزمگە جول اشادى

گۇلناز بولاتقىزى 2830 7

13 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:39

اتاقتى ماسكۇنەممەن سۇحبات

دامير ابىشەۆ 2890 1