دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:26

سارى داپتەردىڭ سىرى

اباي اقپارات 4939 2

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:57

قىرعىز دەپۋتاتى لاتىنعا كوشۋدى ۇسىندى

نۇرزات توعجان 2330 1

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:42

تاپتاۋرىن قاعيدا دەپ ەلباسى نەنى مەڭزەدى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 5480 10

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:35

وزبەكستان لاڭكەستەرى قازاقستانعا قاۋىپتى مە؟

ەسداۋلەت قىزىربەكۇلى 2492 4

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:29

جول ازابىن جۇرگەن بىلەر

سىرىم داتوۆ 4160 1

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:25

بەس ميلليون ادام بانككە قارىز

اباي اقپارات 2906 3

13 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:00

بۇل مارجانىڭ دەپۋتاتىق مانداتىن قايتارىپ الۋ كەرەك!

داۋرەن قۋات 8910 14