بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 مامىر, 2017 ساعات 12:05

ءبىز تاۋەلسىزدىكتەن كەيىن ماڭگۇرتتەندىك...

مىرزان كەنجەباي 4745 23

4 مامىر, 2017 ساعات 13:11

ۇلتقا قارسى كەز-كەلگەن ازاماتتى «جارنامالاۋ» كەرەك

اكەش بايباتىر 51863 40

4 مامىر, 2017 ساعات 10:21

الاش قوسىندارىنىڭ ساربازدارى

اققالي احمەت 5724 5

4 مامىر, 2017 ساعات 09:29

الىپپەسىز ءارىپ تانۋ زالالى

جاننا يمانقۇل 6121 4

4 مامىر, 2017 ساعات 07:03

ورالمان جانە ۆيزا

اۋىت مۇقيبەك 5860 1

3 مامىر, 2017 ساعات 18:33

الاياق بانكيردىڭ ۇرلىقتارى اشكەرە بولىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2921 11

3 مامىر, 2017 ساعات 15:22

قايران ۇستازىمنىڭ قادىرى-اي...

اعابەك قوناربايۇلى 4449 4

3 مامىر, 2017 ساعات 09:32

ترامپ پەن پۋتين نە تۋرالى سويلەستى؟

اباي-اقپارات 3743 6