سەنبى, 4 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 مامىر, 2017 ساعات 15:22

قايران ۇستازىمنىڭ قادىرى-اي...

اعابەك قوناربايۇلى 4424 4

3 مامىر, 2017 ساعات 09:32

ترامپ پەن پۋتين نە تۋرالى سويلەستى؟

اباي-اقپارات 3736 6

3 مامىر, 2017 ساعات 07:09

كورىپكەل اقىن. "توبەت بولىپ قانشىقتار، ەلىنە قاراي ۇرەدى"

قوجىربايۇلى مۇحامبەتكارىم 18252 87

3 مامىر, 2017 ساعات 06:56

جاڭعىرۋعا اتسالىسۋ – پارىز

بەيبىت قويشىباەۆ 4395 3

2 مامىر, 2017 ساعات 16:56

قورداي اسۋىندا حان كەنەنىڭ ەسكەرتكىشى قويىلسا...

سۇلتان امان نۇعمانۇلى 4933 10

2 مامىر, 2017 ساعات 16:51

قانداستار جەردى اۋىزبەن ەمەس، حاتپەن سۇراۋى كەرەك

ۇلاربەك نۇرعالىمۇلى 6160 9