جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 58253. جازىلعاندار — 33814. قايتىس بولعاندار — 264

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 ماۋسىم, 2017 ساعات 16:09

ورىستىڭ مادەنيەتى مولا توناۋدان باستالعان

مىرزان كەنجەباي 5933 18

20 ماۋسىم, 2017 ساعات 14:38

پالمەر مەن كۋيانوۆتىڭ ايقاسى. كىمگە سەنەمىز؟

نۇرزات توعجان 3543 17

20 ماۋسىم, 2017 ساعات 09:03

كەنەسارى – قازاق  تاۋەلسىزدىگىنىڭ ۇرانى!

اbai.kz 6190 60

20 ماۋسىم, 2017 ساعات 08:56

سوتقا شاعىمداناتىنىمدى ەسكەرتەمىن

مۇحتار شاحانوۆ 4830 4

19 ماۋسىم, 2017 ساعات 12:23

قازاقستانداعى كرەملدىڭ اگەنتتەرى

ءازىمباي عالي 4705 17

19 ماۋسىم, 2017 ساعات 01:30

اۆتوكرەسلو داۋى قايتا باستالدى

گۇلنار جامانقۇلوۆا 4254 0

19 ماۋسىم, 2017 ساعات 01:23

جاراپازاندى كىمدەر ايتىپ ءجۇر؟

مۇحتار شەرىم 3853 3

19 ماۋسىم, 2017 ساعات 01:18

"پەتروپاۆل", "پاۆلودار" كونستيتۋتسياسىنىڭ تالابىنا قايشى اتاۋ

ناقىپبەك سادۋاقاسوۆ 3834 14