سەيسەنبى, 6 ماۋسىم 2023

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 مامىر, 2017 ساعات 07:28

رۋحاني جاڭعىرۋ ايى – رامازان قۇتتى بولسىن!

ەرجان قاجى مالعاجىۇلى 12934 2

24 مامىر, 2017 ساعات 10:32

ابىلاي حان تاريحىنداعى وتىرىك

عابباس قابىشۇلى 17533 44

23 مامىر, 2017 ساعات 11:17

جاتىرىنان بەزگەن جاقىننان جارىلقايتىن جات جاقسى

ءازىمباي عالي 6109 13

20 مامىر, 2017 ساعات 16:02

قاڭعىرىپ جۇرگەن قازاق جاستارىن ساعىنتاەۆ نەگە قولدامادى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 10067 29

17 مامىر, 2017 ساعات 11:37

استانا ايشىقتارى: ەلوردامىزدىڭ ەندىگى دامۋ جوسپارى

اباي-اقپارات 8368 11