دۇيسەنبى, 27 ماۋسىم 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:46

"سامۇرىق-قازىنادا" تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق ەكەن

ءشارىپحان قايسار 8023 23

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:37

ءۇش تىلگە ءۇيىر بيلىككە قازاق ءتىلىنىڭ دومينانت ءتىل بولعانى قاۋىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7598 24

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:01

ءان سالشى، ۇكىمەت، بۇل ونەر عوي كيەلى...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8497 12

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:44

ۇرلادى. ۇستالدى. شىقتى. رومانتيكا!

Abai.kz 5930 17

20 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:38

ماسكەۋدىڭ مىسى قۇرىدى. ورىس ءتىلى ىقپالىنان ايىرىلدى

نۇرزات توقاجان 9511 46

19 ءساۋىر, 2017 ساعات 20:43

بۇل - ۇلتىڭدى سۇيۋگە رۇقسات بەرەتىن قۇجات 

قازىبەك يسا 4791 29