جۇما, 1 شىلدە 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 قازان, 2017 ساعات 02:45

شولۋ: قىرعىز جۇرتى بەسىنشى پرەزيدەنتىن سايلادى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5813 17

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 6685 87

13 قازان, 2017 ساعات 12:41

نازارباەۆ: مۇنىڭ ءبارى شىلعي وتىرىك

Abai.kz 12952 38

12 قازان, 2017 ساعات 14:59

اتامباەۆ "تۇيە-ساياساتكەر" ەمەس

ءشارىپحان قايسار 6474 71

11 قازان, 2017 ساعات 14:14

شەتەلدىك باق: ءپۋتيننىڭ جاقتاستارى ءوزارا داۋلاسىپ جاتىر

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 11220 22

9 قازان, 2017 ساعات 18:01

ءسۇيىنشى، ىقتيارحات داۋى شەشىمىن تاپتى!

قانات بىرلىكۇلى 15981 26