دۇيسەنبى, 24 قاڭتار 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 مامىر, 2017 ساعات 11:17

جاتىرىنان بەزگەن جاقىننان جارىلقايتىن جات جاقسى

ءازىمباي عالي 4856 13

20 مامىر, 2017 ساعات 16:02

قاڭعىرىپ جۇرگەن قازاق جاستارىن ساعىنتاەۆ نەگە قولدامادى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 9034 29

17 مامىر, 2017 ساعات 11:37

استانا ايشىقتارى: ەلوردامىزدىڭ ەندىگى دامۋ جوسپارى

اباي-اقپارات 7241 11

16 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قىتايدان ء"ديماشيزمنىڭ" قاۋپى ءتونىپ تۇر

ءشارىپحان قايسار 32770 3774

15 مامىر, 2017 ساعات 08:37

قر ءسىم نازارىنا! رەسەي جاستارى مانشۇكتىڭ ەسكەرتكىشىن مازاق ەتتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 14474 59