دۇيسەنبى, 23 مامىر 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قازان, 2017 ساعات 18:09

"حان تاعىنداعى" تاقتايشاعا قاعبانىڭ سۋرەتىن ىلگەن كىم؟

ارمان اۋباكىر 9031 17

19 قازان, 2017 ساعات 09:08

اقىن قىتايداعى قانداستار تاعدىرىنا الاڭداپ ەلباسىعا حات جازدى

قۇل-كەرىم ەلەمەس 34859 121

18 قازان, 2017 ساعات 14:51

تارازدان قايتقان قانداستاردىڭ قۋانىشى

قانات بىرلىكۇلى 7574 4

17 قازان, 2017 ساعات 09:17

«نۇرلى ءتىل» دەگەن باعدارلاما قابىلداساق قايتەدى؟..

وڭعار قابدەن 9907 27

16 قازان, 2017 ساعات 13:26

جيەنبەكوۆتىڭ جەڭگەنى – اتامباەۆتىڭ كەتكەنى دەگەن ءسوز ەمەس

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8484 89

16 قازان, 2017 ساعات 02:45

شولۋ: قىرعىز جۇرتى بەسىنشى پرەزيدەنتىن سايلادى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5756 17

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 6627 87