سەيسەنبى, 17 مامىر 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

تۇبىمىزگە ماقتانشاقتىق جەتەتىن شىعار!

مىرزان كەنجەباي 7410 59

28 قاڭتار, 2018 ساعات 11:32

اناسى قىتايدا تۇتقىندا وتىرعان سابيلەردىڭ زارى

قانات بىرلىكۇلى 7449 44

25 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

اقش-قا ءبىرىنشى بارعان قازاق – اباي

داۋرەن قۋات 7439 4