جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:46

"سامۇرىق-قازىنادا" تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق ەكەن

ءشارىپحان قايسار 6578 23

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:37

ءۇش تىلگە ءۇيىر بيلىككە قازاق ءتىلىنىڭ دومينانت ءتىل بولعانى قاۋىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5670 24

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:01

ءان سالشى، ۇكىمەت، بۇل ونەر عوي كيەلى...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6963 12

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:44

ۇرلادى. ۇستالدى. شىقتى. رومانتيكا!

Abai.kz 4601 17

20 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:38

ماسكەۋدىڭ مىسى قۇرىدى. ورىس ءتىلى ىقپالىنان ايىرىلدى

نۇرزات توقاجان 6991 46

19 ءساۋىر, 2017 ساعات 20:43

بۇل - ۇلتىڭدى سۇيۋگە رۇقسات بەرەتىن قۇجات 

قازىبەك يسا 3598 29