دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قازان, 2018 ساعات 10:19

بەكارىس سادۋاقاس جاسوسپىرىمدەر وليمپياداسىندا توپ جاردى

قۋانىش قاپپاس 2700 3

1 قازان, 2018 ساعات 12:59

«الماتى تۋرىندا» يتاليالىق ۆەلوشاباندوز توپ جاردى

قۋانىش قاپپاس 1782 0

29 قىركۇيەك, 2018 ساعات 14:24

«استانا ارلاندارى» التىن مەدال الا المادى

قۋانىش قاپپاس 2449 2

27 قىركۇيەك, 2018 ساعات 11:05

دەمالىس كۇندەرى «الماتى تۋرى 2018» ۆەلوجارىسى وتەدى

قۋانىش قاپپاس 1964 0