سەيسەنبى, 28 مامىر 2024

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 قاڭتار, 2017 ساعات 13:59

ساتىپ الىنعان اۋرۋعا ەم جوق!

اباي-اقپارات 3648 0

13 قاڭتار, 2017 ساعات 18:44

ماعان كىتاپ سىيلاڭدارشى

اباي-اقپارات 3809 0

13 قاڭتار, 2017 ساعات 18:34

قازاقستان كىتاپ قورى جونىنەن الەمدە 41-ورىندا

اباي-اقپارات 9462 0

13 قاڭتار, 2017 ساعات 09:50

ءتىلدى تەز ۇيرەنۋدىڭ 7 ءتاسىلى

اباي-اقپارات 4092 0

12 قاڭتار, 2017 ساعات 14:28

مي جايلى 10 دەرەك

اباي-اقپارات 22752 2

10 قاڭتار, 2017 ساعات 17:49

Cاعاتتار جىلجىپ...

اباي-اقپارات 4152 1

2 قاڭتار, 2017 ساعات 15:56

اتەشتەر مەن تاۋىقتار

«تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق» دەگەن بەكەر ءسوز ەكەن. شىن مانىندە تاۋىقتار مەن اتەشتەردىڭ تۇيسىگى وزدەرىنە قاجەتتى دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيدى.

اباي-اقپارات 23966 4

1 قاڭتار, 2017 ساعات 10:58

بايتەرەك-شوقتەرەك-مىقان-يول-شىرشا...

جولتەرەك بۇگىندە ەجەلگى تاڭىرلىك تانىمدى حريستياندىق قۇندىلىققا اينالدىرعان حالىقتاردا جاڭاجىلدىق شىرشا ەسەبىندە قولدانىستا.

اباي-اقپارات 15681 0