سارسەنبى, 5 قازان 2022

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 قازان, 2016 ساعات 14:54

مۋزىكانىڭ دەنساۋلىققا پايداسى قانداي؟

اباي-اقپارات 8649 0

22 قىركۇيەك, 2016 ساعات 15:53

اۋىزداندىرۋ

اباي-اقپارات 26219 1

22 قىركۇيەك, 2016 ساعات 15:52

«سۆيدانيە»

اباي-اقپارات 3636 0

13 قىركۇيەك, 2016 ساعات 12:09

«مالەنكايا پرينتسەسسا»

اباي-اقپارات 4708 0

12 قىركۇيەك, 2016 ساعات 16:13

اداسىپ ۇشقان اققۋلار

اداسىپ ۇشقان اققۋلا

اباي-اقپارات 6584 2

9 قىركۇيەك, 2016 ساعات 09:47

ماحابباتسىز سەكس

اباي-اقپارات 163838 16

1 قىركۇيەك, 2016 ساعات 12:31

پروفەسسوردىڭ سوڭعى ماحابباتى

پروفەسسوردىڭ سوڭعى ماحابباتى

اباي-اقپارات 4826 0

31 تامىز, 2016 ساعات 12:22

ءشامشى قالداياقوۆ تۋرالى 10 دەرەك

اسا كورنەكتى سازگەر، ءان جانرىنىڭ ايگىلى مايتالمانى، وسى زامانعى قازاق ەستراداسىنىڭ نەگىزىن سالۋشىلاردىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 48297 1