سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 5996. قايتىس بولعاندار — 44

«سوقىر» فەميدا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 تامىز, 2018 ساعات 17:13

ولار ءوز اجالىنان كوز جۇمدى ما؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى  3190 2

7 تامىز, 2018 ساعات 12:52

قازاقستان قازىر - قىلمىسستان...

مۇرات قويشىباەۆ 3037 7

31 شىلدە, 2018 ساعات 07:04

ءار قانىشەرگە ايىنا 150 مىڭ تەڭگە اقشا جۇمسايمىز...

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 5511 6

24 شىلدە, 2018 ساعات 14:30

الماتىدا "ساقالدى-پاترۋلدەر" قىزمەتى قۇرىلدى

ءشارىپحان قايسار 5342 21

18 شىلدە, 2018 ساعات 20:30

جاماليەۆ بوستاندىققا شىقتى

ءشارىپحان قايسار 3200 4

12 شىلدە, 2018 ساعات 07:33

قازاق حاندىق قۇرۋ ءۇشىن شۋ مەن تالاس بويىن "ۇيعىرلاردان الىپتى"

ءشارىپحان قايسار 8271 20