جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

«سوقىر» فەميدا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 شىلدە, 2015 ساعات 11:22

سادۋاقاسوۆ Cافرونوۆقا تابىنىپ ءجۇر

اكىمىمىز بارعان كورمەگە ونىڭ يەسى كەلگەن دە جوق.

اباي-اقپارات 4249 0

15 ءساۋىر, 2015 ساعات 13:34

اليەۆتىڭ ورنىندا - ءالنۇر مۇساەۆ پەن ۆاديم كوشلياك

“نۇربانك” توپ-مەنەدجەرلەرىنىڭ ولىمىنە قاتىستى سوت باستالدى.

ادمينيستراتور 4639 0

25 اقپان, 2015 ساعات 15:28

دومبىراسىز... سوت قايدا؟

دومبىرا ساتىپ وتىرعان ورالماندى قاماپ تاستاپتى.

ادمينيستراتور 5038 0

13 قاڭتار, 2015 ساعات 20:38

گەنەرالدىڭ قىزى كىنالى ەمەس... ەكەن!

«اۋزى قيسىق بولسا دا، باي بالاسى سويلەيتىن» زامان قازىر...

اباي-اقپارات 4302 0