سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 1058

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 11:12

ۇكىمەت كەمشىلىكتى كورسەتپەسە، ارحيمەد ەشتەڭە تىندىرماي ما؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 2845 12

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 16:42

بارىنە وڭ-سولىن ويلاتپايتىن جاعىمپازدىق كىنالى...

قۋانىش قاپپاس 3700 13

21 ناۋرىز, 2019 ساعات 18:53

سۇلتانوۆ: مەن - نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمىمىن!

Abai.kz 3301 9

13 ناۋرىز, 2019 ساعات 17:22

پان گي مۋننان ساداعا كەت، ءمادينا!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 16329 11

13 ناۋرىز, 2019 ساعات 08:50

قازاقشانى قاتىرمايتىن مامين قىتايشا ۇيرەنىپ ءجۇر...

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 5390 43

5 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:08

ارحيمەدتىڭ قويىلىم-ەسەبىندەگى ەسەپسىز ماداق

جايبەرگەن بولاتوۆ 2832 3

26 اقپان, 2019 ساعات 16:20

«اكەسىنە» سەنگەن ساعىنتاەۆ قىزمەتسىز قالا ما؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8109 9

7 اقپان, 2019 ساعات 14:05

ارحيمەد نەگە اشۋلى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 3196 9