دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 شىلدە, 2014 ساعات 11:41

ونەر ادامدارى وگەي بالالار ما؟

اقىنى اكىمىن ەمەس، اكىمى اقىنىن ىزدەگەن ەلدىڭ نە ارمانى بار، شىركىن.

اباي-اقپارات 5269 0

21 مامىر, 2014 ساعات 11:23

بوجكو «باتىر»

ءماجىلىس دەپۋتاتى ومارحان وكسىكباەۆ توتەنشە جاعداي ءمينيسترى ۆلاديمير بوجكوعا «باتىر» اتاعىن ۇسىندى.

اباي-اقپارات 3403 0