سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 تامىز, 2014 ساعات 11:50

ءبارى دە شكولنيك ءۇشىن...

بۇل وزگەرىستەر شكولنيكتى مينيستر ەتۋ ءۇشىن جاسالدى.

اباي-اقپارات 6795 0

24 شىلدە, 2014 ساعات 11:41

ونەر ادامدارى وگەي بالالار ما؟

اقىنى اكىمىن ەمەس، اكىمى اقىنىن ىزدەگەن ەلدىڭ نە ارمانى بار، شىركىن.

اباي-اقپارات 5405 0

21 مامىر, 2014 ساعات 11:23

بوجكو «باتىر»

ءماجىلىس دەپۋتاتى ومارحان وكسىكباەۆ توتەنشە جاعداي ءمينيسترى ۆلاديمير بوجكوعا «باتىر» اتاعىن ۇسىندى.

اباي-اقپارات 3502 0