سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 قاراشا, 2016 ساعات 00:00

«Tokyo Rope Almaty» زاۋىتى ىسكە قوسىلدى

اباي-اقپارات 2398 0

5 قاراشا, 2016 ساعات 00:00

امانگەلدى سادانوۆ. "قازاقستان عىلىمى دامىپ كەلەدى"

اباي-اقپارات 2867 0

18 قازان, 2016 ساعات 00:00

ۆەنگريا مەن الماتى اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن ارتادى

اباي-اقپارات 1293 0

8 قازان, 2016 ساعات 00:00

الماتىدا جامبىل وبلىسىنىڭ شارۋاشىلىق جارمەڭكەسى ءوتتى

اباي-اقپارات 1360 0