جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

ساياسات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاڭتار, 2014 ساعات 12:24

پۋتين رەسەيدىڭ تۇبىنە جەتۋى مۇمكىن بە؟

ەندىگى بولجام قانداي؟ ۆ.پۋتين باستاعان باسقىنشىلىقتان سوڭ بۇعان جاۋاپ رەتىندە فەدەراتسيانى قۇراپ وتىرعان ۇلتتىق رەسپۋبليكالاردىڭ ساياسي بەلسەندىلىگى وسەدى، مۇنىڭ سوڭى ۇلتتىق قوزعالىستار مەن ۇيىمداردىڭ كوبەيۋىنە الىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 15210 0