بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 6240. قايتىس بولعاندار — 48

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2017 ساعات 12:24

تولىباي سىنشى تۋرالى اڭىز قىرعىز تاريحىنىڭ قاينار كوزى

جامبىل ومارۇلى 4911 6

23 قازان, 2017 ساعات 09:32

«جاساندى اقىلدىلىق» ءداۋىرى كەلە جاتىر

ءامينا قادىر 2434 0

13 قازان, 2017 ساعات 02:48

قىرعىز پرەمەرى نازارباەۆپەن كەلىسسوز جاساعان جوق

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5121 3

7 قازان, 2017 ساعات 15:56

باقىتبەك سماعۇلوۆ: اعايىن الاڭ بولماسىن!

Abai.kz   7893 45

18 قىركۇيەك, 2017 ساعات 11:22

قازاقستاندا 40 مىڭعا جۋىق نۇرسۇلتان بار

نۇرزات توعجان 3613 7

15 قىركۇيەك, 2017 ساعات 17:01

تۇرىك مۇعالىمدەرىنىڭ قۋدالانۋى. پرەزيدەنت نازارباەۆتىڭ جاۋابى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4133 1