جەكسەنبى, 2 ءساۋىر 2023

الەۋمەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:35

ارتۋر مانۋكيان: نە بۇك، نە شىك

وقيعا بارىسىن تارقاتىپ ايتار بولساق، قالامىزدا جولاقى 80 تەڭگەگە قىمباتاعالى ءتورت ايدىڭ ءجۇزى بولدى. جاڭا تاريف بويىنشا №3 اۆتوپارك كوندۋكتورلارى كۇنىنە 70 مىڭ كولەمىندە اقشا تاپسىرۋعا مىندەتتى. جوسپار ورىنداماعان كوندۋكتورلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ ايلىق جالاقىسى بىرگە قيىلادى.

اباي-اقپارات 10918 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:56

سامميتبەك، سامميتحان، سامميت

دەسەك تە اتا-بابالارىمىز نارەستەنىڭ دۇنيەگە كەلگەن كۇنىنە بايلانىستى دا ناۋرىزباي، بورانباي، داۋىلباي، ءساۋىرحان، ءتۇز تاعىسىنا دەگەن قۇرمەتپەن قاسقىرباي، ارىستان سەكىلدى دە ەسىمدەردى دۇنيەگە اكەلگەن.

اباي-اقپارات 14760 0

31 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:46

الىپساتارلار تاعى دا ۇكىمەتتىڭ الدىن وراپ كەتتى

جوعارىداعى سىرەسكەن رەسمي تىلدەن وقىرمان وزىنە كەرەگىن ۇعا جاتار، ءبىزدىڭ ايتپاعىمىز: الىپساتارلار تاعى دا ۇكىمەتتىڭ الدىن وراپ كەتتى. ازاماتتىق قىزمەتشىلەر ءساۋىردىڭ سوڭىندا ايلىعىن الىپ بولعانشا، ولاردىڭ ەڭبەكاقىلارىنا قوسىلعان بىرەر مىڭ تەڭگەنىڭ قۇنى قارا باقىرعا تاتىمايتىن بولدى.

اباي-اقپارات 11312 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:39

قاجىمۇقان عابدوللا. داۋىل الدىنداعى دامىل ما؟..

ۇلت پەن قوعام ىسىندە رۋحاني تابىسقان ارىپتەسىمىز ساياساتتان كەتتى... ۇرىس الاڭىن قايسار قاھارمان، باتالى باتىر تاستاپ كەتكەندەي، جالعىزسىراعان سەزىمدە قالدىم...

اباي-اقپارات 12415 0