جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

الاساپىران بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قاراشا, 2018 ساعات 10:09

قازاق پەن بەنين ۇلتىنىڭ تاعدىرى ۇقساس پا؟

رىسبەك رامازانۇلى 4069 33

13 تامىز, 2018 ساعات 10:04

ءامىرجان قوسانوۆ. سونىمەن نە بولدى ءوزى؟

ءامىرجان قوسانوۆ 6712 33

11 ماۋسىم, 2018 ساعات 09:45

پۋتينگە "دوستىق" وردەنى نەگە بەرىلدى؟

قۇرمەت قابىلعازىۇلى 2930 13

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:11

جۇرەكتەگى سوعىس سىزى

جابال ەرعاليەۆ 2463 6