بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2020 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:03

اقىن امانحان ءالىمۇلى ومىردەن وزدى

Abai.kz 853

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:45

سالەم سالۋ - كەلىننىڭ شۇكىرشىلىگى

مارات ءبايدىلداۇلى 2805

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:33

جەر انانىڭ كوز جاسى

امانگەلدى كەڭشىلىكۇلى 1444

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:32

قوعام نەگە «قازاق ينتەرنەتىنىڭ دەربەستىگى» ءۇشىن كۇرەسپەيدى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1816

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:21

دەزينفەكتوردىڭ جان ايقايى!

قۇلبەك ەرگوبەك 942

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:15

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 293-كە جەتتى

Abai.kz 778