دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2020 قاڭتار

29 قاڭتار, 2020 ساعات 13:51

ءال-فارابي جىلىندا ءانۋار اعا ۇمىت قالماسىن

داۋرەن قۋات 1313

29 قاڭتار, 2020 ساعات 13:48

ۇكىمەت وڭ شەشىم قابىلداسا ەكەن!

اۋىت مۇقيبەك 2504

29 قاڭتار, 2020 ساعات 12:46

تساو بين: "ۆيرۋستىڭ ناقتى قايدان كەلگەنىن بىلمەيمىز”

ەرتاي ءنۇسىپجانوۆ 1268