سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2020 قاڭتار

30 قاڭتار, 2020 ساعات 13:32

ۇدەرiستەردi ءبول. بiر مەزگiلدە بiر جۇمىس.

مارعۇلان سەيسەمباي 1936

30 قاڭتار, 2020 ساعات 13:32

«جەتىسۋ» كلۋبى ءوز تۇلەكتەرىن وزەككە تەۋىپ ءجۇر

ريشاد تۇرعانباەۆ 2724

30 قاڭتار, 2020 ساعات 13:01

اقىل ايتىپ اقشا تاباتىندار كوبەيىپ كەتتى

جولىمبەت ماكىش 2485

30 قاڭتار, 2020 ساعات 12:34

اپاتقا قايتىس بولعاندار جاۋاپ بەرمەيدى 

Abai.kz 954

30 قاڭتار, 2020 ساعات 12:01

رەسەي ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەرگە بارىپ وتىر

ءابىل-سەرىك الىاكبار 8575

30 قاڭتار, 2020 ساعات 11:34

قازاق رەسپۋبليكاسىنىڭ 100 جىلدىعى قارساڭىندا...

ازات پەرۋاشەۆ، سۇلتان حان اققۇلى 5950