جەكسەنبى, 20 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2019 قىركۇيەك

6 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:15

قازاق جانە اعىلشىن تىلدەرى اراسىندا قانشا ۇقساستىق بار؟

ريزا ىسقاق 3531