دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35

2019 قىركۇيەك

6 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:15

قازاق جانە اعىلشىن تىلدەرى اراسىندا قانشا ۇقساستىق بار؟

ريزا ىسقاق 3085