سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2019 شىلدە

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:22

كورەيلەر قالاي دامىدى؟

بەكەن قايراتۇلى 2166

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:10

25 ماۋسىم ءھام ماعجان

ازكەن التاي 2338

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:04

نارازىلىقتى تۋدىرۋشى فاكتور - الەۋمەتتىك تەڭسىزدىك

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 2374

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:50

تارازداعى «ءباسپاسوز ءۇيىن» شەراعاڭنىڭ اتىمەن اتايىق!

بەكنۇر ساتىبالديەۆ 1263

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:43

"قۇلدىق سانامدى كۇندە تامشىلاپ سىعىپ ءجۇرمىن"

ەرلان وسپان 1462

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:39

ءا-ءنىڭ ەملەسىندەگى كەمشىلىكتەر تۋرالى قوس ۇسىنىس

قۋانتقان ۆانوۆ 2950

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:22

ەلىمىزدە ەت قىمباتتادى

Abai.kz 2401