بەيسەنبى, 29 اقپان 2024

2019 شىلدە

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:22

كورەيلەر قالاي دامىدى؟

بەكەن قايراتۇلى 4292

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:10

25 ماۋسىم ءھام ماعجان

ازكەن التاي 4816

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:04

نارازىلىقتى تۋدىرۋشى فاكتور - الەۋمەتتىك تەڭسىزدىك

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 5747

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:50

تارازداعى «ءباسپاسوز ءۇيىن» شەراعاڭنىڭ اتىمەن اتايىق!

بەكنۇر ساتىبالديەۆ 2990

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:43

"قۇلدىق سانامدى كۇندە تامشىلاپ سىعىپ ءجۇرمىن"

ەرلان وسپان 3078

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:39

ءا-ءنىڭ ەملەسىندەگى كەمشىلىكتەر تۋرالى قوس ۇسىنىس

قۋانتقان ۆانوۆ 7142

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:22

ەلىمىزدە ەت قىمباتتادى

Abai.kz 3904