جۇما, 2 ماۋسىم 2023

2019 شىلدە

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:22

كورەيلەر قالاي دامىدى؟

بەكەن قايراتۇلى 3936

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:10

25 ماۋسىم ءھام ماعجان

ازكەن التاي 4383

2 شىلدە, 2019 ساعات 11:04

نارازىلىقتى تۋدىرۋشى فاكتور - الەۋمەتتىك تەڭسىزدىك

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 5202

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:50

تارازداعى «ءباسپاسوز ءۇيىن» شەراعاڭنىڭ اتىمەن اتايىق!

بەكنۇر ساتىبالديەۆ 2706

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:43

"قۇلدىق سانامدى كۇندە تامشىلاپ سىعىپ ءجۇرمىن"

ەرلان وسپان 2855

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:39

ءا-ءنىڭ ەملەسىندەگى كەمشىلىكتەر تۋرالى قوس ۇسىنىس

قۋانتقان ۆانوۆ 6364

2 شىلدە, 2019 ساعات 10:22

ەلىمىزدە ەت قىمباتتادى

Abai.kz 3673