جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2019 ناۋرىز

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 13:22

ءسايفۋدين ازەزيدەن نۇر باكىرگە دەيىن...

ماۋلەن داۋلىبايتەگى 8343

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:47

قازاقتىڭ ءان-كۇيى ماسكەۋ تورىندە اۋەلەدى

جايبەرگەن بولاتوۆ 1443

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:33

پۋتين مەن لۋكاشەنكو نۇر-سۇلتاندا كەزدەسەدى

Abai.kz 1346

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 10:54

اۋەزوۆ، قوناەۆ جانە باسقالار

اقجول قالشابەك 2758

27 ناۋرىز, 2019 ساعات 10:31

قازاق بيدايى سۋ تەگىنگە ساتىلىپ جاتىر؟

ءابىل-سەرىك الياكپار 3137